Kvíz finančnej gramotnosti

Otázka 1/10

V zmluvných podmienkach Banky sa uvádza nasledovné:

Základné podmienky vydania platobnej karty sú nasledovné:
(a)banka vedie bežný účet, ku ktorému má byť vydaná platobná karta;
(b)majiteľ účtu ani osoba, ktorá bude držiteľom karty, nie sú v omeškaní s plnením svojich záväzkov voči banke;
(c)osoba, ktorá bude držiteľom, má viac ako 15 rokov; vo výnimočných prípadoch viac ako 8 rokov;
(d)majiteľ účtu uzatvorí s bankou zmluvu o vydaní a používaní karty;
(e)majiteľ účtu udelil súhlas s vydaním platobnej karty, ak má byť platobná karta k jeho bežnému účtu vydaná pre inú osobu.
Majiteľ účtu môže požiadať o vydanie platobnej karty pre seba alebo iného držiteľa. Na vydanie platobnej karty nie je právny nárok. Banka môže vydať k jednému bežnému účtu aj viac platobných kariet. Platobná karta je majetkom banky. Držiteľ karty ju musí banke vrátiť kedykoľvek o to banka požiada.


Ktoré z nasledovných tvrdení nie je správne?