English

Kontaktný formulár inovačného hubu NBS


Kontaktný formulár je „vstupnou bránou“ do inovačného hubu NBS. Chceme Vám rýchlo a kvalitne pomôcť. Preto potrebujeme, aby ste nám poskytli informácie uvedené vo formulári a položili otázky, na ktoré požadujete usmernenie. Vaše údaje budú u nás v bezpečí, zamestnanci Národnej banky Slovenska musia dodržiavať služobné tajomstvo.

Pred vyplnením formuláru odporúčame nasledovný postup:

  1. Uistite sa, že Váš dopyt spadá do pôsobnosti NBS ako orgánu dohľadu nad finančným trhom.
  2. Identifikujte obchodný model, ktorý najviac zodpovedá Vašej zamýšľanej činnosti a oboznámte sa s uvedenou reguláciou.
  3. Overte si, či Váš podnet spĺňa hodnotiace kritéria NBS na vybavenie prostredníctvom inovačného hubu NBS. Vo formulári je potrebné uviesť odpovede na kľúčové otázky.

Po odoslaní formuláru Vám potvrdíme jeho prijatie. Ak Váš podnet spĺňa hodnotiace kritériá, Vaším podnetom sa budú zaoberať príslušní experti, podľa oblasti, ktorej sa otázky týkajú. Ak to bude potrebné, požiadame Vás o stretnutie. Odpoveď dostanete tak rýchlo, ako to bude možné. Na stanovisko ku komplexným dopytom si vyhradzujeme 90 dní.

1. Kontaktné údaje žiadateľa

2. Údaje o mandantovi

2. Údaje o subjekte, ktorý zamýšľa realizovať finančnú inováciu (ak sú k dispozícii)

3. Obchodný model

4. Súlad s hodnotiacimi kritériami

5. Otázky

= povinné polia

Inovačný hub NBS nefunguje na členskom princípe. Informáciu o komunikácií s NBS prostredníctvom inovačného hubu nie je dovolené používať na propagáciu a reklamu.